Pravila

Pravila Nagradnog Konkursa


PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„SVAKI DAN #NaSvomTerenu“

(dalje u tekstu: Pravila)

 

 

1) UVODNE NAPOMENE

 

OVATION BBDO d.o.o. Beograd, ul. Velisava Vulovića br. 16. mb: 17174037 (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sledeća Pravila nagradnog konkursa: „SVAKI DAN #NaSvomTerenu “ (dalje u tekstu: Konkurs).

 

Konkurs se održava u periodu od 26. jula 2021. godine u 00:00 časova do 22. avgusta 2021. godine u 23:59 sati sa ciljem promocije usluga koje pružaju VISA platne kartice.

 

Pravila Konkursa biće objavljena na internet stranici www.maxi.rs

 

2) PRAVO UČESTOVANJA

 

Pravo učestovanja u Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije).

 

Pravo učestvovanja u Konkursu nemaju:  

 

Zaposleni kod Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća);

Lica koja su zaposlena u kompanijama koje su na bilo koji način uključene u organizaciju Konkursa i proglašenje pobednika;

 

Sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Konkursom, kao ni članovi njihovih užih porodica;

 

Više učesnika sa istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatraće se jednim učesnikom.

 

3) KAKO UČESTOVATI

 

Za učestovanje u Konkursu potrebno je pristupiti na internet stranicu www.maxi.rs, registrovati se uz pomoć validne mail adrese i broja telefona, te izvršiti porudžbinu robe preko Maxi online prodavnice i nakon toga predmetnu porudžbinu platiti VISA platnom karticom. Posle uspešno izvršenog plaćanja na prethodno opisan način, učesnik je dužan da poseti mikro web stranicu koja je u sklopu internet stranice www.maxi.rs , te da unese  identifikacioni broj porudžbine koja je plaćena VISA platnom karticom. Učesnik je dužan izvrši potvrdu da je saglasan sa pravilima Konkursa. 

 

Nakon što unese gore navedene podatke i odgovarajući softver utvrdi da je uneti identifikacioni broj porudžbine plaćen VISA karticom, ima se smatrati da je učenik ispunio uslove za učestvovanje u Konkursu.

 

Nakon uspešne prijave, potrebno je da učesnik svoji kreativni predlog ili prilog u formi teksta, fotografije ili videa na temu lične motivacije tog dana postavi na internet stranici www.maxi.rs

 

Na osnovu jedne porudžbine preko Maxi online platforme koja je plaćena VISA platnom karticom, učesnik može samo jednom da učestvuje u Konkursu, dok mu svaka sledeća kupovina i novi broj porudžbine omogućava da opet očestvuje. 

 

4) ODABIR   - PROGLAŠENJE DOBITNIKA


Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja Konkursa budu učestvovali u istom imaju mogućnost da osvoje jednu od nedeljnih nagrada. 

 

Dobitnike će utvrđivati tročlani žiri. Pobednik je učesnik sa najkreativnijim predlogom ili prilogom u formi teksta, fotografije ili videa na temu lične motivacije tog dana, čija prijava i kreativni rad zadovoljavaju sve unapred postavljene kriterijume konkursa. Najkreativniji rad će biti onaj koji ostavi najsnažniji kreativni utisak na žiri.

 

Utvrđivanje dobitnika nedeljnih nagrada će se vršiti sledećim danima, i to:

 

  • 02.08.2021. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se deset dobitnika koji su postavili najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 26.07.2021. godine u 00:00 časova do 01.08.2021. godine u 23:59 časova). Najkreativniji rad će osvojiti Televizor marke Panasonic, model 55"TX-55HX710E USAT2, sledeća dva manje kreativna rada će osvojiti po jedan Mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i poslednjih 4 najmanje kreativnih radova će osvojiti po jedan Nintendo swith uređaj, model Red/Blue 32GB.
  • 09.08.2021. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se deset dobitnika koji su postavili najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 02.08.2021. godine u 00:00 časova do 08.08.2021. godine u 23:59 časova). Najkreativniji rad će osvojiti Televizor marke Panasonic, model 55"TX-55HX710E USAT2, sledeća dva manje kreativna rada će osvojiti po jedan Mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i poslednjih 4 najmanje kreativnih radova će osvojiti po jedan Nintendo swith uređaj, model Red/Blue 32GB.
  • 16.08.2021. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se deset dobitnika koji su postavili najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 09.08.2021. godine u 00:00 časova do 15.08.2021. godine u 23:59 časova). Najkreativniji rad će osvojiti Televizor marke Panasonic, model 55"TX-55HX710E USAT2, sledeća dva manje kreativna rada će osvojiti po jedan Mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i poslednjih 4 najmanje kreativnih radova će osvojiti po jedan Nintendo swith uređaj, model Red/Blue 32GB.
  • 23.08.2021. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se deset dobitnika koji su postavili najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 16.08.2021. godine u 00:00 časova do 22.08.2021. godine u 23:59 časova). Najkreativniji rad će osvojiti Televizor marke Panasonic, model 55"TX-55HX710E USAT2, sledeća dva manje kreativna rada će osvojiti po jedan Mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i poslednjih 4 najmanje kreativnih radova će osvojiti po jedan Nintendo swith uređaj, model Red/Blue 32GB.

Jedan isti učesnik može osvojiti samo jednu istu nedeljnu nagradu u toku trajanja Konkursa. 

Dobitnici nedeljnih nagrada će se objavljivati u roku od 10 dana od dana utvrđivanja i to na internet stranici www.nasvomterenu.rs.

 

5) FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 

Nagradni fond: 

 

Nedeljne nagrade se sastoje od 4 Televizora marke Panasonic, model model 55"TX-55HX710E USAT2, 8 Mobilnih telefona marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i 16 Nintendo swith uređaja, model Red/Blue 32GB. 

 

Ukupna vrednost nagradnog fonda je 1.531.972,00 dinara sa PDV-om. 

 

Nagrade se ne mogu zameniti za novac niti neku drugu nagradu.

 

6) PREUZIMANJE NEDELJNIH NAGRADA


Nakon što utvrdi da je određeni učesnik dobitnik nagrade, Organizator će istog  u roku od 72h kontaktirati radnim danom u periodu od 09-17h putem broja telefona ili mail adrese koji su navedeni prilikom registracije korisnika na maxi.rs portalu, a sve u cilju obaveštavanja istog da je osvojio nagradu, kao i o načinu preuzimanja iste.

 

Nakon obaveštenja dobitnika da je osvojio nagradu, Organizator će mu putem verifikovane mail adrese dostaviti obrazac u elektronskoj formi tzv. “winner formu” koju je dobitnik dužan da popuni, a sve u cilju dostavljanja podataka u vezi uručenja nagrade. Ukoliko dobitnik ne ispuni obrazac u elektronskoj formi tzv “ winner formu” u roku od 24h od momenta dostavljanja, Organizator će mu poslati SMS podsetnik da to uradi.

 

Ako se dobitnik nagrade ne javi na prvi poziv Organizatora ili ne ispuni u roku od 48 sata od momenta prijema obrasca u elektronskoj formi tzv. “ winner formu”, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodeljuje prvom sledećem učesniku koji po oceni žirija ima manje kreativni rad od dobitnika.

 

Organizator će dobitniku u roku od 30 radnih dana uručiti nagrade. Za nagrade koje čine Mobilni telefon i Nintendo swith uređaj dobitnik će imati mogućnost izbora da li će iste preuzeti na adresi sedišta Organizatora koja se nalazi u Beogradu, ulica Velisava Vulovića br. 16 ili će iste biti uručene putem kurirske službe, dok je dobitnik dužan da lično na adresi sedišta Organizatora preuzme nagradu koju čini Televizor.

 

Sve troškove oko preuzimanja nagrade na adresi sedišta Organizatora lično snosi dobitnik bez obzira na visinu i vrstu troškova.

 

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan da potpiše odgovarajuću prijemnicu o preuzetoj nagradi koju mu prezentira radnik kuriske službe ili potvrdu o prijemu nagrade koju mu prezentira zaposleni kod Organizatora, a sve u zavisnosti o kojoj se nagradi radi i o načinu preuzimanja iste.

 

Dobitnici nagrade nemaju pravo da zahtevaju nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu preneti na drugu osobu posle prihvatanja nagrade. Potpisivanjem prijemnice ima se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu i time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Konkursa.

 

7) UČESNICI U NAGRADNOM KONKURSU

 

Sva lica koja imaju minimum 18 godina starosti i koja imaju prebivalište na teritoriji Srbije (izuzimajući teritoriju: Kosova i Metohije) imaju pravo učestvuju u ovom nagradnom konkursu.

 

Učesnik nagradnog konkursa prihvata prava i obaveze predviđene ovim Pravilnikom. Učesnik, ukoliko da izričitu saglasnost, smatraće se da je saglasan da u slučaju osvajanja nagrade, njegovi lični podaci (ime i prezime), mogu biti objavljeni kao štampani, audio vizuelni i video materijali besplatno.

 

Organizator se obavezuje da ne otkrije informacije dobijene tokom identifikacije dobitnika trećim licima i da će štititi privatnost i poverljivost ličnih podataka učesnika u najvećoj mogućoj meri.

 

Svi učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili troškove koji bi mogli nastati zbog učešća u nagradnom konkursu (uključujući i troškove pristupa Internetu).

 

Organizator zadržava pravo da isključi učesnike iz nagradnog konkursa u bilo kom trenutku, u sledećim slučajevima:

 

  1. Učesnik je prekršio pravila nagradnog konkursa;
  2. Učesnicima čije fotografije, tekst ili video na bilo koji način promovišu drugi proizvod ili brend.
  3. Kreativni rad koji konkuriše za nagradu, postavljen od strane učesnika nije originalan, ovlašćen ili lično kreiran od strane učesnika.
  4. Učesnik je postavio uvredljiv sadržaj na rasnoj, etničkoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
  5. Učesnik krši zakone Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakonu o autorskim i srodnim pravima;
  6. Za vreme nagradnog konkursa učesnik je na bilo koji način prekršio poverljivost, integritet i dostupnost računarskih podataka, programa ili sistema, ili izvršio krivično delo računarskog falsifikovanja i/ili kompjuterske prevare, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije.

 

8) POREZI

 

Porez na dohodak građana će umesto učesnika snositi Organizator i to isključivo u slučaju da dobitnik Organizatoru dostavi sve potrbne lične podatke za podnošenje odgovorajuće poreske prijave. U suprotnom, dobitnik sam snosi obavezu plaćanja poreza na dohodak građana.

 

9) U SLUČAJU SPORA

 

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika, stranke će sve sporove iz ovoga Konkursa rešavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rešavanja spora utvrđuju nadležnost stvarno nadležnoga suda u Beogradu.

 

10) ZAŠTITA PODATAKA UČESNIKA

 

Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici pristaju da Organizator obrađuje njihove lične podatke navedene prilikom prijave za učestvovanje u Konkursu, i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Konkursu i dodelu nagrada.

 

Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici pristaju da se njihovi podaci o ličnosti dostupni Organizatoru čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja Konkursa shodno odredbi iz člana 12. u vezi sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Podaci se mogu javno objaviti isključivo uz prethodni pristanak putem pisane izjave i to shodno odredni iz čl. 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Pristanak za obradu podataka se može opozvati u svakom trenutku dostavljanjem pisanog obaveštenja Organizatoru na njegovu adresu sedišta.

 

Organizator garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

 

Organizator će navedene lične podatke obrađivati isključivo za potrebe sprovođenja ovog Konkursa (izbor dobitnika, obaveštavanje o nagradama) i za statističku obradu podataka. 

Organizator se obavezuje da navedene podatke o učesnicima Konkursa neće ustupati trećim osobama, osim ako za to nema odobrenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili je Organizator obavezan iste podatke dostaviti u skladu sa važećim propisima. 

 

Učesnik Konkursa ima pravo da odustane od daljeg učestvovanja tokom Konkursa, nakon čega će se lični podaci istog izbrisati iz baze ličnih podataka. 

 

11) PRESTANAK OBAVEZA

 

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje istih prestaju sve obaveze Organizatora nagradnog Konkursa prema dobitniku.

 

12) MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSA

 

Organizator zadržava pravo prekida Konkursa u bilo kom trenutku bez prethodnog navođenja razloga.  

Učesnici će o prekidu Konkursa biti obavešteni putem oficijalne internet strane www.maxi.rs.


13) OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da pristupi internet stranici www.maxi.rs.

 

Organizator ne snosi odgovornost za mogući gubitak sadržaja unutar internet stranice www.maxi.rs kao ni za pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

 

Organizator Konkursa ili bilo koja treća osoba ili subjekat uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornim za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili prouzrokovane štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internet stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u nagradnom Konkursu ili na drugom mestu.

 

Pravo svojine na pobedničkim kreativnim radovima stiče Organizator konkursa.  

 

14) IZMENA PRAVILA KONKURSA

 

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni pravila Konkursa i to uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na svojoj oficijalnoj internet stranici www.maxi.rs  najkasnije u roku od 24 časa pre početka Konkursa.

Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: "Zakon") i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“) OVATION BBDO d.o.o. Beograd, ul. Velisava Vulovića br. 16. mb: 17174037čiji je zakonski zastupnik Nataša Filipović, direktor (dalje: "Rukovalac"), izdaje sledeće:

 

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI 
("Obaveštenje")

 

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost dobitnika u nagradnim konkursima koje priređuje Rukovalac dalje: (“Dobitnik ili Dobitnici”), kao i da ih informiše o njihovim  pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

Ime i prezime dobitnika, prebivalište,  datum kada je dobitak ostvaren, vrsta javnog obećanja nagrade u kojem je dobitak ostvaren, vrsta svakog pojedinačno ostvarenog dobitka, tržišna vrednost stvari ili prava (dobitka) u momentu kada je ostvaren

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Svrha obrade jeste: evidentiranje dobitnika, uručenje nagrada i izvršavanje zakonskih obaveza u vezi sa prijavom i naplatom poreza na dohodak građana

Pravni osnov obrade jeste: 

-obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca, i to Zakona o obligacionim odnosima, član 232 i Zakona o porezu na dohodak građana, član 85.

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Podaci neće biti iznošeni iz Republike Srbije.

Primaoci evidencije

Poreska uprava Republike Srbije

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju najviše 6 meseci u odnosu na datum kada su nastali

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu potrosaci@delhaize.rs .

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Zaposleni može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac je sproveo tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.
 


+